Punkty graniczne, które zostały wcześniej ustalone, czyli których położenie jest określone w dokumentach znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, ale nie zostały trwale zastabilizowane, na zlecenie zainteresowanej strony mogą zostać wyznaczone. Wyznaczenie punktów granicznych polega na określeniu ich położenia w terenie oraz zamarkowaniu lub zastabilizowaniu znakami z trwałego materiału.

Znaki graniczne, które są przesunięte, uszkodzone lub zniszczone, co do położenia których znajdują się dokumenty w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, mogą zostać wznowione na podstawie tychże dokumentów. Wznowienia znaków granicznych dokonuje się na zlecenie zainteresowanych stron.

Dzięki wyznaczeniu punktów granicznych oraz wznowieniu znaków granicznych właściciele nieruchomości wiedzą i widzą jak przebiega granica działki ewidencyjnej.

Wyznaczenie punktów granicznych oraz wznowienie znaków granicznych geodeta zgłasza we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest to czynność wymagana przepisami prawa i ma na celu zakupienie niezbędnych dokumentów. Prace geodezyjne w tym przypadku to poza pracą w terenie, przede wszystkim analiza materiałów i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Dokumentacja zostaje w postaci operatu technicznego przekazana do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym zgłoszono pracę.