Wytyczenie obiektów budowlanych jest czynnością geodezyjną na potrzeby budownictwa. Jest to zespół czynności, które polegają na wyznaczeniu i oznaczeniu położenia w terenie elementów, które są niezbędne do realizacji inwestycji projektowanego obiektu budowlanego. Wykonywane przez geodetę czynności są zależne od charakterystyki projektowanego obiektu.

Wytyczenie obiektów budowlanych poprzedza geodezyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu albo planu sytuacyjnego. Na podstawie tego opracowania, geodeta wykonuje w terenie wytyczenie obiektów budowlanych. Sporządzana jest również niezbędna dokumentacja geodezyjna. Wytyczenie obiektów budowlanych jest potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, przez geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe.

Jako geodeta zajmuję się wytyczeniami różnego rodzaju obiektów budowlanych:

  • Budynków zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych,
  • Budowli,
  • Sieci uzbrojenia terenu.