Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu określenie przebiegu ich granic. Przebieg granic ustala się poprzez określenie położenia punktów granicznych oraz łączących je linii, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.

Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadza wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek zainteresowanej strony lub z urzędu. Rozgraniczenia nieruchomości również dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta, a w określonych przypadkach sąd (np. w przypadku, gdy wyniknie spór i nie udało się zawrzeć przed geodetą ugody lub gdy strona nie zgadza się z decyzją o rozgraniczeniu).
Czynności związane z rozgraniczeniem nieruchomości (ustaleniem przebiegu granic) wykonuje geodeta, który został upoważniony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Pracę, jaką jest rozgraniczenie nieruchomości (ustalenie granic nieruchomości), geodeta zgłasza we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Prace geodezyjne w przypadku rozgraniczenia nieruchomości to przede wszystkim analiza zakupionych dokumentów lub materiałów, prace terenowe związane z postępowaniem rozgraniczeniowym, opracowanie stosownych dokumentów, które zostają skompletowane w postaci operatu technicznego oraz przekazane do właściwego miejscowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym zgłoszono pracę oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.