Mapa do celów projektowych to mapa na potrzeby wykonania projektu budowlanego. Jest dokumentem, który posłuży architektowi lub projektantowi do projektowania zamierzonej inwestycji (zostanie na niej/na kopii sporządzony projekt zagospodarowania działki lub terenu). Swoim zakresem obejmuje niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej obszar. Mapa do celów projektowych powstaje na kopii mapy zasadniczej lub odrębnej mapy prowadzonej dla terenów zamkniętych.

Opracowanie mapy do celów projektowych jest czynnością geodezyjną na potrzeby budownictwa. Geodeta zgłasza pracę geodezyjną we właściwym miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. To czynność wymagana przepisami prawa i ma na celu zakupienie niezbędnych dokumentów.

Do sporządzenia mapy do celów projektowych wykorzystuje się zakupione materiały, opracowania planistyczne oraz inne znaczące dokumenty. Wykonuje się także niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe w terenie i opracowuje ich wyniki. Opracowaną mapę do celów projektowych, kierownik pracy – geodeta uprawniony, opatruje podpisem. Całość pracy kompletuje się w postaci operatu technicznego, który należy przekazać do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w którym zgłoszono pracę.

Ważną kwestią na tym etapie jest przebieg granic nieruchomości, na której ma być prowadzona inwestycja, czyli znajomość położenia punktów granicznych, w których są umieszczone znaki graniczne. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, żeby architekt lub projektant prawidłowo zaprojektował położenie obiektu budowlanego na działce z wymaganą przepisami prawa odległością od jej granic. Ma to ogromne znaczenie przy późniejszym wytyczeniu projektowanego obiektu budowlanego przez geodetę.

Jako geodeta zajmuję się opracowaniem map do celów projektowych, które posłużą do budowy różnego rodzaju:

  • budynków zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych,
  • budowli np. parkingów, placów, dróg, chodników,
  • sieci uzbrojenia terenu np. sieci gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych,
    kanalizacyjnych oraz elektroenergetycznych.